Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Dla kandydatów

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany: 
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej, 
2) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

studia I stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
3) oryginał świadectwa ukończenia średniej szkoły muzycznej lub uwierzytelnioną kopię (jeśli kandydat posiada);
4) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
5) aktualna fotografia kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
6) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, o
7) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,
8) aktualne zaświadczenie od specjalisty laryngologii lub foniatrii o dobrym stanie aparatu głosowego i górnych dróg oddechowych
9) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2016 r. sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1501 ).

studia II stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów w terminie określonym w zarządzeniu Rektora, o którym mowa w §3 pkt 1, poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) karta ewidencyjna zawierającą imię, lub imiona, i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji (wydruk ankiety należy pobrać ze strony internetowej: www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu magistra, inżyniera lub równorzędny albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz przedłożyć do wglądu jego oryginał,
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) aktualna fotografia kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,
7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j.Dz. U. 2016 poz. 1501 ).

 

Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.
Podstawą przyjęcia na studia I stopnia jest zdanie praktycznych egzaminów wstępnych oraz wynik z pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, na poziomie podstawowym. W przypadku studentów zagranicznych jest to język ojczysty.
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną.
Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest zdanie praktycznych egzaminów wstępnych oraz przedstawienie dyplomu licencjackiego, magisterskiego lub dokumentu równorzędnego.

Kandydaci na studia II stopnia muszą wykazać się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku muzyka kościelna lub kierunku pokrewnym. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku pokrewnym mogą zostać przyjęci na studia po pozytywnie zdanym egzaminie i uprzednim sprawdzeniu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zgodności programowej obu kierunków w stopniu umożliwiającym realizację studiów II stopnia. Na kierunku muzyka kościelna kandydaci muszą wykazać się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich na pokrewnym kierunku z oceną końcową nie niższą niż dobry.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną.

Do egzaminu wstępnego dopuszczeni są kandydaci, którzy:
a. w ogłoszonym przez Uczelnię terminie wypełnią elektroniczny formularz rekrutacyjny,
b. w ogłoszonym przez Uczelnię terminie przedstawią wymagane dokumenty.
Kandydaci na studia I stopnia nie muszą posiadać świadectwa ukończenia szkoły muzycznej II. Podczas egzaminu wstępnego winni wykazać się wiedzą na tym poziomie.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nie korzystają z żadnych specjalnych uprawnień przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.
Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów I i II stopnia przeprowadzane jest według systemu punktowego.
Oceny egzaminów z poszczególnych przedmiotów dokonuje się systemem punktacji od 0 do 25 pkt.

25 pkt. - bardzo dobrze ++
24 pkt. - bardzo dobrze +
23 pkt. - bardzo dobrze
22 pkt. - bardzo dobrze -
21 pkt. - bardzo dobrze -- --
20 pkt. - dobrze ++
19 pkt. - dobrze +
18 pkt. - dobrze
17 pkt. - dobrze –
16 pkt. - dobrze -- --
15 pkt. - dostatecznie ++
14 pkt. - dostatecznie +
13 pkt. - dostatecznie
12 pkt. - dostatecznie –
11 pkt. - dostatecznie -- --
0 - 10 pkt. - niedostatecznie

W zależności od rodzaju zdawanej matury (stara, nowa, międzynarodowa lub inny egzamin równoważny) oceny, wartości procentowe lub literowe z egzaminu z przedmiotu maturalnego przelicza się na punkty wg poniższego
systemu:

Wartości procentowe Wartości literowe Ocena Ilość punktów
100% - 90% A bardzo dobry 3
89% - 60% B dobry 2
59 % - 30% C dostateczny 1

Zasada obliczania.
Wszystkie komponenty sumuje się z założeniem, że:
a. w grupie przedmiotów kierunkowych do uzyskanej oceny z przedmiotu kierunkowego lub średniej oceny z grupy przedmiotów kierunkowych stosuje się mnożnik „x 3”
b. w grupie przedmiotów uzupełniających do uzyskanej oceny lub średniej oceny z grupy przedmiotów uzupełniających nie stosuje się mnożnika.
c. do punktacji z egzaminów (3 a, b ) dodaje się punkty za przedmiot maturalny.

Wymagania punktowe:
studia I i II stopnia
egzamin kierunkowy – min. 14 pkt.
egzamin uzupełniający – min. 14 pkt. z każdego przedmiotu
Kandydaci przyjmowani są wg kolejności miejsc. O kolejności decyduje liczba punktów.
Kandydaci, przyjęci na studia mają obowiązek dokonania wpisu na I rok studiów, w wyznaczonym terminie. Brak wpisu oznacza rezygnację ze studiów.
W przypadku rezygnacji kandydata, na liście przyjętych umieszcza się automatycznie kolejną osobę, która zdała egzamin, a nie została przyjęta z braku miejsc.

Egzamin kierunkowy

studia I stopnia
gra na instrumencie (organy lub fortepian)
na organach:
• jedna ze skrajnych części sonaty triowej J. S. Bacha
• forma cykliczna Preludium (Toccata, Fantazja) i Fuga Johanna Sebastiana Bacha (z wyłączeniem BWV 533, 549, 553-560)
• opracowanie chorałowe kompozytora epoki baroku z użyciem kolorowanego cantus firmus
• dowolny utwór kompozytora XIX – XXI wieku, zawierający partię pedału.
na fortepianie:
• utwór Johanna Sebastiana Bacha do wyboru spośród następujących:
- Preludium i Fuga z cyklu Das wohltemperierte Klavier
- Toccata
- skrajna część jednej z Partit lub Suit Angielskich
• skrajna (szybka) część jednej z sonat klasycznych J. Haydna, W. A. Mozarta lub L. van Beethovena
• etiuda
• dowolny utwór kompozytora XIX – XXI wieku.

Egzamin uzupełniający
harmonia: egzamin praktyczny
kształcenie słuchu: egzamin ustny
sprawdzian predyspozycji wokalnych: 2 utwory o zróżnicowanym charakterze (pieśń kościelna, pieśń solowa, ćwiczenie wokalne), z akompaniamentem własnym lub akompaniatora zaproponowanego przez komisję.
Wybrane utwory powinny być z kilkudniowym wyprzedzeniem przedstawione w sekretariacie Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. Akompaniatora zapewnia uczelnia.

studia II stopnia

Egzamin kierunkowy
Gra na organach:
• rozbudowane opracowanie chorałowe kompozytora epoki baroku, zawierające melodię chorału protestanckiego lub zamiennie utwór oparty na chorale gregoriańskim lub polskiej pieśni kościelnej;
• barokowy cykl zawierający fugę/fugi;
• dowolny utwór kompozytora XIX-XXI wieku.
Akompaniament liturgiczny: sprawdzenie umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego (harmonizacja przy instrumencie wybranej przez egzaminatorów pieśni, stałych części Mszy św., odpowiedzi mszalnych)

Egzamin uzupełniający
Dyrygowanie:
• utwór z epoki renesansu lub baroku z użyciem technik polifonicznych;
• utwór kompozytora XX-XXI wieku o fakturze minimum 4-głosowej, zawierający zmienne metrum.
Emisja głosu:
dwa utwory o zróżnicowanym charakterze. Możliwe do wyboru: śpiewy chorałowe, pieśni solowe, arie kościelne i świeckie.
Wybrane utwory powinny być z kilkudniowym wyprzedzeniem przedstawione w sekretariacie Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. Akompaniatora (pianistę) zapewnia uczelnia.

Lokalizacja zajęć:
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie dysponuje salami dydaktycznymi zlokalizowanymi w różnych budynkach:
- Siedziba Instytutu – Kraków ul. Prosta 35A (powierzchnia ok. 1050 m2) – aula na ok. 100 osób, 19 sal wykładowych i ćwiczeniowych różnej wielkości, profesjonalnie przystosowanych do prowadzenia zajęć muzycznych. 
- Akademia Muzyczna w Krakowie – studenci Instytutu korzystają ze wszystkich sal i pomieszczeń ujętych w grafiku zajęć
- Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (budynki przy ul. Bernardyńskiej i Franciszkańskiej) – wyznaczone sale do wykładów zbiorowych i grupowych.
- Kościół św. Stanisława BM w Krakowie ul. Półkole, w którym znajdują się organy piszczałkowe, służące do działań dydaktycznych i koncertowych Instytutu (organy są własnością UPJPII).

Rekrutacja 2017

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021