Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Czasopisma

​​​​​​​PRO MUSICA SACRA

 

Pierwszy numer naszego pisma pod tytułem Musicam Sacram Promovere ukazał się w 2004 roku. W następnym roku wyszedł drugi tom studiów pt. Pro Musica Sacra. Od tamtego czasu, średnio jeden numer na rok (w roku 2009 wyszedł dodatkowo numer nadzwyczajny) ukazywały się kolejne tomy. 24 marca 2011 roku rocznik został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Krakowie jako czasopismo. 30 maja 2011 roku Narodowy Ośrodek ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie zarezerwował dla "Pro Musica Sacra" numer ISSN 2083-4039.

W przeszłości do współpracy z naszym pismem były zapraszane międzynarodowe autorytety w poszczególnych dziedzinach życia muzycznego. Także obecnie, m.in. poprzez nawiązanie kontaktów z Papieskim Instytutem Muzyki Kościelnej w Rzymie, z uniwersytetami w Grazu i Kolonii, kontynuowana jest wymiana myśli, wyników badań naukowych i doświadczeń w dziedzinie edukacji muzycznej.

Rada Naukowa
dr hab. J. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa
o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
doc. Josef Doeller, Kunstuniversität, Graz
prof. Julian Gembalski, Akademia Muzyczna, Katowice
prof. Bogusław Grabowski, Akademia Muzyczna, Gdańsk
prof. Valentino Miserachs Grau, Pontificio Istituto di Musica Sacra, Rzym
prof. Elżbieta Karolak, Akademia Muzyczna, Poznań
prof. dr (II st. kw.) Jerzy Kurcz, Akademia Muzyczna, Kraków
prof. Eberhard Lauer, Musikhochschule, Lubeka
dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Akademia Muzyczna, Wrocław
ks. dr hab. Antoni Reginek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, Katowice
ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Recenzenci
dr Kinga Strycharz-Bogacz (Lublin); prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak (Wrocław); prof. Piotr Grajter (Łódź); dr Beata Bolesławska-Lewandowska (Warszawa); prof. dr hab. Jacek Bramorski (Gdańsk); ks. dr hab. Grzegorz Poźniak (Opole); ks. dr hab. Antoni Żurek (Tarnów); dr hab. Witold Zaborny (Katowice); ks. prof. dr hab. Jacek Urban (Kraków); prof. Stanisław Krawczyński (Kraków); prof. Lidia Matynian (Kraków); prof. Józef Serafin (Warszawa); prof. dr hab. Mariusz Kończal (Bydgoszcz); ks. dr Joachim Waloszek (Opole); dr Jakub Kwintal (Bydgoszcz); ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski (Warszawa); dr Piotr Karwowski (Biała Podlaska); ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak (Lublin); ks. dr hab. Janusz Królikowski (Tarnów); ks. prof. dr hab. Jan Miazek (Warszawa), ks. dr Jarosław Woźniak (Lublin), prof. dr hab. Elżbieta Karolak (Poznań).

"Pro Musica Sacra" jest naukowym czasopismem podejmującym zagadnienia z zakresu muzyki kościelnej. Rocznik ten w obecnym kształcie posiada następującą strukturę: I – Artykuły i rozprawy; II – Uwagi, polemiki, komunikaty; III – Recenzje i sprawozdania. Staramy się, by artykuły pisane były z następujących dziedzin związanych z tematyką muzyki kościelnej: chóralistyka; kompozycje muzyki religijnej; organy; chorał gregoriański; liturgika; historia muzyki kościelnej; wykonawstwo muzyki kościelnej. W skład redakcji wchodzą redaktorzy odpowiedzialni m.in. za wymienione tematy (redaktorzy tematyczni), będący pracownikami pierwszego i jak na razie jedynego w Polsce Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, pierwszego kierunku – "Muzyka kościelna". Połączenie sił dwóch uczelni: Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jak nigdy dotąd, daje gwarancję pełnego spojrzenia na problematykę związaną z zagadnieniem muzyki kościelnej.

Pierwszy numer naszego pisma pod tytułem Musicam Sacram Promovere ukazał się w 2004 r. W następnym roku wyszedł drugi tom studiów pt. "Pro Musica Sacra". Od tamtego czasu, średnio jeden numer na rok (w roku 2009 wyszedł dodatkowo numer nadzwyczajny) ukazywały się kolejne tomy. 24 marca 2011 r. rocznik został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Krakowie jako czasopismo. 30 maja 2011 r. Narodowy Ośrodek ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie zarezerwował dla "Pro Musica Sacra" numer ISSN 2083-4039. 17 września 2012 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaliczył nasz rocznik do czasopism punktowanych.

W przeszłości do współpracy z naszym pismem były zapraszane międzynarodowe autorytety w poszczególnych dziedzinach życia muzycznego. Także obecnie, m.in. poprzez nawiązanie kontaktów z Papieskim Instytutem Muzyki Kościelnej w Rzymie, z uniwersytetami w Grazu i Kolonii, kontynuowana jest wymiana myśli, wyników badań naukowych i doświadczeń w dziedzinie edukacji muzycznej.

Wszystkie artykuły są recenzowane przez komitet redakcyjny czasopisma oraz przez zespół recenzentów. Od roku 2014 każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów spoza jednostki wydającej. W zgodzie z wymogami double-blind review process, recenzje zewnętrzne są anonimowe (autorzy ani recenzenci nie będą znali swoich tożsamości).

Artykuły mają streszczenia w obcych językach konferencyjnych. Od 2012 tylko w języku angielskim. Przeciętnie w jednym numerze naszego czasopisma ukazuje się ponad 50% artykułów autorów pochodzących spoza jednostki wydającej czasopismo.

Wersją główną czasopisma jest wersja papierowa.

Wymogi redakcyjne rocznika "Pro Musica Sacra":
(należy się też zapoznać z zasadami Wydawnictwa Naukowego UPJP II, podanymi obok w formularzu do pobrania)

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku w roczniku "Pro Musica Sacra" jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:

• autor publikacji powinien ujawnić swój wkład w powstanie publikacji (ujawnić autorstwo koncepcji, założeń, metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji)
• należy podać współautora (jeśli taki istnieje) mającego istotny wkład w powstanie publikacji (zapora ghostwriting)
• wielkość artykułu nie jest ściśle określona, choć optymalnie powinien mieścić się w granicach 20-40 tysięcy znaków (od połowy do jednego arkusza wydawniczego)
• pod względem merytorycznym artykuł winien wnosić coś nowego do stanu wiedzy, nie może być kompilacją zreferowanych tekstów innych osób,
• format Word, czcionka Times New Roman – 14 p., odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany, marginesy 2,5 cm
• nazwisko autora poprzedzone imieniem w pełnym brzmieniu należy umieścić w lewym górnym rogu pierwszej kolumny artykułu
• pod nazwiskiem należy podać nazwę instytucji lub uczelni, którą autor reprezentuje, adres kontaktowy do autora wraz z danymi o zatrudnieniu w standardowym formacie pocztowym oraz adres e-mail do autora
• tytuł artykułu powinien zwięźle i jasno wyrażać jego temat; tytuł może być uzupełniony przez podtytuł, tytuł podajemy w języku polskim i w języku angielskim
• jeżeli artykuł był wcześniej referowany, to należy ten fakt odnotować (z ewentualnym podaniem daty i miejsca wygłoszenia referatu) w pierwszym przypisie u dołu strony, używając odsyłacza gwiazdkowego (znak asterysku)
• pod tytułem artykułu należy zamieścić abstrakt (streszczenie) i słowa kluczowe w językach zarówno polskim jak i angielskim; abstrakt stanowi samodzielny tekst o objętości około 1000 znaków, który przeczytany w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości; abstrakt powinien zawierać takie elementy jak: sformułowanie celu badań, identyfikację obiektu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski; pod abstraktem, w kolejności alfabetycznej, należy podać 10 najważniejszych dla artykułu słów kluczowych.
• jeżeli artykuł jest w języku obcym należy także podać streszczenie w języku polskim
• przypisy należy umieszczać u dołu strony z tekstem, do którego się odnoszą; odnośniki do przypisów powinny być oznaczane cyframi arabskimi we frakcji górnej, przed znakiem interpunkcyjnym kończącym zdanie lub jego część, w kolejności ciągłej dla całego artykułu; w opisach bibliograficznych przecinek po tytule winien być zapisany czcionką prostą (antykwą), nie kursywą (dalsze wytyczne co do przypisów i tekstu głównego – patrz Zasady redakcyjne Wydawnictwa Naukowego UPJPII, zamieszczone w osobnym pliku).
• ilustracje i tabele powinny być umieszczane w tekście artykułu możliwie najbliżej miejsca, w którym jest o nim wzmianka; poszczególne materiały uzupełniające należy numerować w obrębie artykułu, poprzedzając numer ilustracji stosownym skrótem np.: Tab., Fot., Rys. Każdy rodzaj materiałów uzupełniających należy opatrywać osobną numeracją,
• bibliografia, zamieszczona na końcu artykułu, powinna być opatrzona nagłówkiem: Bibliografia; należy ją przygotować w układzie alfabetycznym bez podziału na rodzaje publikacji; każdą pozycję bibliografii należy zacząć od nowego wiersza; najpierw podajemy nazwisko, potem inicjał imienia
• do artykułu należy dołączyć krótką (900 znaków) informację o autorze (ujmującą przede wszystkim zagadnienia związane z obecną działalnością, tytuły naukowe, miejsca pracy itd.)
• do redakcji należy dostarczyć jednostronny wydruk na białym papierze A4, zgodny z wersją elektroniczną oraz wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD,
• w przypadku artykułów, w których są zamieszczane zdjęcia, ilustracje, tabele, oprócz formatu Word, na CD powinien znaleźć się zapis w formacie PDF, oraz osobno zdjęcia (nuty, fotografie osób itp.) w formacie JPG,
• prosimy nie dokonywać pracy redakcyjnej, np. tzw. twardej spacji,
• termin zgłaszania propozycji tematów upływa 30 listopada roku poprzedzającego planowany druk,
• 31 marca każdego roku upływa termin nadsyłania gotowych tekstów artykułów.

Redakcja zastrzega sobie prawo edycji i korekty dostarczonych tekstów.

UWAGA!!!
w przypadku zaistnienia guest authorship, czyli wtedy, gdy udział autora w powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie ma miejsca, artykuł nie zostanie dopuszczony do publikacji.

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne online w międzynarodowej bazie danych:

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-ddb19eb5-78d1-4d04-b247-359290efed66

Od 2014 r. będą także dostępne w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych Bazhum
http://bazhum.icm.edu.pl

 

Rekrutacja 2017

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021